Kadry i płace

Kompleksowa obsługa i zarządzanie kadrami:

 • zakładanie, kompletowanie,  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych
  pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy
 • weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników
 • sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy  a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
 • analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacj
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Kompleksowa obsługa i zarządzanie płacami:

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)
 • ustalanie  świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.)
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego  oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • powadzenie kart zasiłkowych
 • sporządzanie list płac – ryczałt samochodowy,
 • rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej
 • sporządzanie deklaracji  PIT-11, PIT – 40, PIT 8R, PIT 8AR
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS

Usługi dodatkowe

 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe
 • sporządzanie przelewów na rzecz instytucji publiczno-prawnych