Biuro rachunkowe

Rachunkowość w zakresie księgowości finansowej obejmuje m.in.:

  1. prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych
  2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i innych ewidencji przychodów
  3. rozliczanie podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych oraz inne rozliczenia z Urzędem Skarbowym
  4. prowadzenie rejestru podatku od towaru i usług (VAT) i deklaracji
  5. prowadzenie wszelkich ewidencji wymaganych przepisami m.in.: środków trwałych, wyposażenia, wynagrodzeń itd.
  6. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz innych zestawień na życzenie klienta
  7. sporządzanie sprawozdań, raportów statystycznych i innych, wymaganych odrębnymi przepisami

Dokumentacja księgowa

Opracowujemy niezbędną i wymaganą przepisami dokumentację księgową, a w szczególności:

  1. Politykę rachunkowości
  2. Zakładowy Plan Kont
  3. Regulaminy wewnętrzne